میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل و کاروتنوئید به روش اسپكتروفتومتری اندازه­گیری می­شود  .برای سنجش کلروفیل از برگ‌های سوم و چهارم انتهایی هر گیاه به عنوان جوان‌ترین برگ‌های فتوسنتز کننده، استفاده می‌شود. از فرمول‌های زیر برای محاسبه مقدار کلروفیل a، b، a+b و کاروتنوئید (برحسب میلی‌گرم بر گرم بافت تازه برگ) استفاده  می شود. 

Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) V/100W

Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) V/100W

Chl.total (mg.g-1) = Chl.a + Chl.b

Carotenoides = 100(A470) - 3.27(mg chl. a) - 104(mg chl. b)/227

 

V= حجم محلول صاف شده (محلول فوقانی حاصل از سانتریفیوژ)

A= جذب نور در طول موج­های 663، 645 و 470 نانومتر

W= وزن تر نمونه بر حسب گرم